כל מלאכה
הפרויקט של
יהודה ראק
כל מלאכה: ספר עיון בסוגיות מלאכת מחשבת, המושג וענפיו, על ידי הרב יהודה ראק ובהוצאת מוסד הרב קוק
130%
12,968
מתוך 10,000
0
נותרו
55
תומכים
הכל או כלום.הפרויקט ימומן רק אם יגיע ליעד הגיוס עד ל- 31/08/2016

ב"ה מוסד הרב קוק עומד להוציא לאור ספר עיון שלי בענייני מלאכת מחשבת. 

מלאכת מחשבת היא התשתית לקבוצת עקרונות-על של איפיון מעשה מלאכת שבת, וכוללת שאלות כמו היחס שבין כוונה למעשה בהגדרת מעשה המלאכה, אופי מעשה מלאכה כתיקון לעומת קלקול, ועוד. באופן משיק לסוגיות היסוד אני מלבן גם נושאים נלווים, כגון: האם הגדר של מלאכת הבערה היא יצירת אש או כילוי חומר הבעירה, וכיצד ניתן להבין את התופעה של גמרות המפרשות מקורות תנאיים בהעמדות דחוקות.

מלאכת מחשבת מהווה סוגיה רחבה ועמוקה בעלת עניין משמעותי עבור למדנים ותלמידי חכמים. תפילתי היא שהספר יהווה תרומה משמעותית להבנתנו את רצון ה' המתבטא בנושאים יסודיים אלה.

כתיבת הספר ארכה כ-6 שנים והוא צפוי להגיע לכ-550 עמודים. תוכן העניינים מועתק למטה.

מוסד הרב קוק

מוסד הרב קוק הוא המו"ל הבכיר בתחום הספרות התורנית העיונית, עם שוק רחב הן בציבור הד"ל והן בציבור החרדי. לפי מה שנודע לי, מספר ישיבות מרכזיות בציונות הדתית (בכללן: ישיבת הר עציון וישיבת הר המור) מתכננות ללמוד שבת בשנת הלימודים הקרובה, וכמובן תלמידיהם יעסקו בעניינים אלה, דבר שבע"ה יגביר את ההתענינות בספר.

המו"ל אינו מממן את עלות ההוצאה לאור וההפצה, וכאן נצרכת ההשקעה שלכם. אשמח להשתתפותכם במאמץ זה להעמקת הבנת ציבור לומדי התורה בסוגיות יסוד אלה להגדיל תורה ולהאדירה.

עבור אפשרות להקדיש את הספר, אפשר ליצור אתי קשר באופן ישיר.

תוכן העניינים של ספר 'כל מלאכה' (מספרי העמודים עתידים להשתנות):

בפתח הספר  11

הקדמה: איסור מלאכה בתורה שבכתב ושבעל פה  13

מבוא  17

מלאכת מחשבת במשכן 17

דרישת מחשבה וכוונה  18

דין שיעורים והצנעה  20

מלאכת אומנות  22

גרמא  25

מקור מסופק בברייתא  26

יסודיות ההפקעה  27

בעיית מלאכת מחשבת  29

מתעסק  31

הקדמה למתעסק  33

מקור דין מתעסק ותחומו 34

מהלך הסוגיה יט:-כ. 57

היקף דין מתעסק: הגדרת הקטגוריה  72

אופי דין מתעסק  85

קריטריונים נוספים  91

מסקנות מתעסק  95

דבר שאינו מתכוון 97

הקדמה לדבר שאינו מתכוון 99

דבר שאינו מתכוון לאור דין מתעסק  103

איסור דבר שאינו מתכוון לרבי יהודה  105

הגדרת דבר שאינו מתכוון 118

תחומי דין דבר שאינו מתכוון ואופיו 124

הקדמה לפסיק רישיה  168

בעיית הגדרת פסיק רישיה  168

אופי דין פסיק רישיה  184

פתרון פסיק רישיה  190

מסקנות דבר שאינו מתכוון 195

מלאכה שאינה צריכה לגופה  197

הקדמה למלאכה שאינה צריכה לגופה  199

בעיית הגדרת מלאכה שאינה צריכה לגופה  203

הגדרת צריכה לגופה ואופי הדין 262

אופי דין צריכה לגופה  268

מסקנות מלאכה שאינה צריכה לגופה  270

מקלקל  273

הקדמה למקלקל  275

מאפייני דין מקלקל  277

מקלקל בחובל ובמבעיר  312

מסקנות מלאכה שאינה צריכה לגופה ומקלקל  339

חזרה למלאכת מחשבת  341

פירוש מלאכת מחשבת  343

יתר מופעי מלאכת מחשבת  345

סוף דבר: מלאכת מחשבת כמאפיין יסודי של מלאכה  364

מילואים  368

דרכה של גמרא  368

שיטת הרמב"ם בסוגיית צירוף  380

סוגיית הירושלמי בעניין החותה גחלים  383

בירור שיטת הערוך בפסיק רישיה  384

קושיית התוספות על הערוך ממפיס מורסא להוציא ליחה  386

ביאור הסוגיות לאוסרים פסיק רישיה דלא ניחא ליה  389

מקרים נוספים בפסיק רישיה  394

סוגיית הירושלמי בעניין המוציא את המת במיטה  414

מלאכת גוזז 416

מלאכת הבערה וזיהוי ההבערה בבת כהן 425

מלאכת מוחק  428

מלאכת סותר וסוגיית סותר על מנת לבנות במקומו 430

ייעודים תיקוניים במשנת ל"ט מלאכות  443

יסוד חיוב חובל  448

מקלקל ועושה נחת רוח ליצרו 451

שיטות הרמב"ן ותלמידיו במקלקל  455

מפתח סוגיות  459