כל הפרויקטים
תנאי שימוש

האתר www.headstart.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כפלטפורמה להצעת מוצרים ו/או שירותים (להלן: "השירותים"), והינו בבעלותה של חברת הדסטארט ג.מ.מ בע"מ (להלן: "החברה").

מובהר כי האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל הרוכש שירותים ו/או עתיד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר / או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו. עצם השימוש באתר ו/או פעילות בו ו/או צפייה בתכנים באתר, מהווה הסכמה מצדך (1) לתנאי שימוש אלה והצהרה כי לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, נושאי משרות החברה, שלוחיה ו/או כל מי מטעמה, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש; (2) למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט באתר; החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש באתר


1. כללי

האתר מספק שירות מקוון (line-On) ברשת האינטרנט ובין היתר שירותי פרסום ושיווק לפרויקטים (מוצרים ו/או שירותים) ותיווך לביצוע עסקאות קבוצתיות בין יוצר הפרויקט (להלן: "היוצר") לבין קונים (להלן: "התומכים").

1.1.  האתר משמש כפלטפורמה באמצעותה יכול היוצר להציג את הפרויקט לקהל התומכים הפוטנציאלים, והתומכים מצדם יכולים לבחור בפרויקט שמציע היוצר.

2.1.  בנוסף מאפשרת החברה ליוצרים לבצע באמצעות האתר מכירת תשורות (תשורות - מדרגות התמיכה באתר) שונות בשיטת המכירה הקבוצתית, תשורות אשר באחריות היוצר לספק לתומכים במקרה והעסקה יצאה לפועל (הפרויקט עמד ביעד הגיוס המוגדר).

3.1.  למען הסר ספק, החברה אינה אחראית ו/או מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר ואף אינה אחראית על התוכן של משתמשי קצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות היוצרים, המופיע באתר (ליתר הרחבה בעניין ראו סעיף 7 להלן). החברה מאפשרת

4.1.  את קיומה של הפלטפורמה בלבד, בה היוצר והתומכים מתקשרים באמצעות קניית המוצר/השירות, ואינה מהווה חלק ו/או צד במערכת היחסים הנוצרת בין הצדדים. כמו כן יובהר כי המוצרים ו/או השירותים מוצעים על ידי היוצרים השונים ולא על ידי החברה ואין לראות בחברה כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ו/או המוצרים ואין לחברה כל חבות הנוגעת למוצרים ו/או לשירותים ולטיבם.

5.1.  בשימושך באתר הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה ובגיל 18 לפחות.


2. משתמש הקצה

1.2.  משתמש הקצה הינו כל אדם שבוחר לעשות שימוש ו/או לבקר באתר, בין אם הוא יוצר, תומך או מבקר באתר (להלן: "משתמש הקצה").

2.2.  יובהר כי זכותו של משתמש הקצה לשימוש באתר הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה לצד שלישי.

3.2.  משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על פרטיותו ו/או סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או למידע אותו הוא מעלה לאתר.

4.2.  משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן

בשליטת החברה וכי החברה אינה ו/או לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או אובדן מידע. כמו כן, ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מסיבות שונות, לרבות בשל תחזוקתו השוטפת ו/או בשל נסיבות התלויות ו/או בלתי תלויות בחברה. בנוסף, יתכן שהגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. משתמש הקצה פוטר את החברה מכל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שעלול להיגרם ו/או ייגרם לו עקב האמור לעיל.

5.2.  החברה תהא רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. החברה רשאית להפסיק פרסומו של כל מידע ו/או שירות ו/או מוצר, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.


3. רישום לאתר

1.3.  בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, כתובת ופרטים נוספים.

2.3.  בעת העלאת קמפיין למימון פרויקט לאתר או רכישת מוצר ו/או שרות מידי יוצר עליך להזין פרטים נוספים הכוללים: טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.

3.3.  בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם שלך/בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה או ברכישה.

4.3.  למידע נוסף על איסוף מידע אישי בדבר משתמש הקצה, על ידי החברה, יש לעיין במדיניות הפרטיות של החברה.

5.3.  לחברה שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/מכירתך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לכל נימוק, לרבות בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.

6.3.  הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ״י חוק. החברה ו/או היוצר יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ליוצר ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

7.3.  מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

8.3.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתך הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגבייה.

4. ציוד

1.4.  משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד") ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.

2.4.  החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

5. כללי התנהגות למשתמש הקצה

1.5.  האתר הינו קניינה הבלעדי של החברה. כל פעילות באתר תהא בהתאם לתנאי השימוש ולמטרה חוקית בלבד.

2.5.  משתמש הקצה אשר רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר, הינו אדם אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, אמצעי זיהוי תקף וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי.

3.5.  משתמש הקצה בכלל ויוצר בפרט, לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני או מסחרי או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית, בניגוד לצו האוסר פרסומו ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר

למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. הפרה של ההתחייבות כאמור תהיה על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה.

4.5.  משתמש קצה בכלל ויוצר בפרט, לא ישנה כל חלק באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה; לא ישלח כל חומר פרסומי (למעט חומר פרסומי שאושר מראש ובכתב על ידי החברה), דואר זבל, מכתבי שרשרת וכדומה; לא יעלה לאתר תוכן המכיל וירוסים או כל קוד, תוכנה או קבצים בעלי פוטנציאל טכני פוגעני. הפרה של ההתחייבות כאמור תהיה על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה.

5.5.  כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מגביל ו/או מונע ו/או מפריע ו/או מהווה או עלול להוות פגיעה למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.

6.5.  החברה רשאית למנוע את השתתפות משתמש הקצה במכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי הצורך לנמק את החלטתה, ומבלי למסור כל הודעה ו/או התראה מראש או לאחר מעשה.

6. מימון/גיוס קמפיינים באתר

1.6.  כל יוצר, יכול להעלות באתר קמפיין במסגרתו הוא מציע לתומכים מוצר/שירות. במסגרת הקמפיין מפרסם היוצר את המוצרים/השירותים המוצעים על ידו במסגרת הקמפיין ואת תנאי הקמפיין, ובכלל זה תנאי הסף של הקמפיין – יעד הגיוס (המהווה סכום מינימום להצלחת הגיוס) ("תנאי הסף"). היוצר לא יכול לשנות את תנאי הסף, בכפוף למדיניות הקמפיינים של החברה.

2.6.  במידה והקמפיין לא השיג את תנאי הסף – לא מתבצע חיוב עסקה כלשהו בכרטיס האשראי של התומך, והיוצר אינו נחשף לפרטי התומכים.

3.6.  במידה והקמפיין השיג את תנאי הסף – כל אחד מבין התומכים מחויב בגין המוצר/שירות שרכש במסגרת הקמפיין, והנתונים הנדרשים לשם אספקת המוצרים/השירותים לתומכים מועברים ליוצר או מוצגים לידיעתו במסגרת האתר.

4.6.  לצד כל מוצר/שירות המופיע באתר, מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר/שירות, כפי שתואר על ידי היוצר, ותיאור זה מצוי באחריותו הבלעדית של היוצר. מחירו של המוצר או השירות, הינו המחיר כפי שמוצע על ידי היוצר. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות משתמש הקצה לבדוק ולערוך השוואת מחירים, וכן לבדוק את אמינותו של היוצר בהקשר אספקת המוצרים.

5.6.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קמפיין/מימון המונים כלשהו ו/או תשורה ספציפית המוצעת בקמפיין/מימון המונים בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין השאר, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח ליוצר ולתומכים הרלוונטיים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו בעת רישומם לאתר.

6.6.  החברה לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש הקצה בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

7. תוכן משתמשי קצה וצדדים שלישיים

1.7.  כל תוכן של משתמשי הקצה ו/או צד שלישי המופיע באתר, לרבות דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי משתמשי הקצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי החברה, ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

2.7.  החברה לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחויב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.

3.7.  ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של החברה לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. החברה אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהם קיים קישור באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר קישור אליהם מופיע באתר.

4.7.  משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שקישור אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות וירוסים, רוגלות, וכל תוכנה זדונית אחרת. כניסת משתמש הקצה לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך קישור המופיע באתר, תעשה על אחריותו האישית והבלעדית כאשר הוא מודע לכל הסיכונים הכרוכים בכך וכי כל אירוע שיתרחש כתוצאה מכניסתו זאת הינו באחריותו, והוא פוטר את החברה מאחריות ו/או חבות כלשהי לרבות חובה בפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ו/או בין עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שיגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

8. משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה

1.8.  החברה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני על מנת לעדכן אותך בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לחברה עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור.

2.8.  באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני info@headstart.co.il ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה או להקליק על לינק/קישור/ checkbox "הסרה מרשימת התפוצה" במייל שקיבלת.

3.8.  כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסום פרויקטים באמצעות הדואר האלקטרוני כאמור לעיל.

9. בקרה, פיקוח ומעקב

1.9.  החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בעמודי הבלוג ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, ולקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו מעת לעת על ידי החברה, לרבות בעקבות עדכוני חקיקה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך.

2.9.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית, אך לא חייבת, להסיר כל חומר, אשר החברה סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, המפר את תנאי הסכם זה או מעורר כל התנגדות.


תשורות ותשלומים

10. תשורות - כללי

1.10.  כל המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי יוצרים באתר או דרך האתר ("תשורות" או "תשורה" לפי העניין) הם מוצרים אשר ניתן לרכושם מידי היוצר שמציע אותן. מובהר כי האחריות בנוגע למוצר ו/או השירות, לרבות כשירותו, התאמתו ואספקתו, חלה על היוצר בלבד וזאת מבלי לגרוע מחובתו של משתמש הקצה לבחור את המוצר ו/או השרות, כאשר, בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית בקשר עם האמור. את התשורה ניתן לרכוש באתר, ובהתאם לתנאים החלים על כל עסקה ועל כל תשורה על ידי מתן הצעה לרכישת תשורה על ידי משתמש הקצה באתר, משתמש הקצה נותן הצעה לרכישה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

2.10.  החברה מאפשרת לך לרכוש תשורה מידי היוצר בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. היוצר, ולא החברה, מספק את המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים והוא האחראי היחידי לאספקת התשורות שרכשת. מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי היוצר/מעלה הקמפיין הוא האחראי הבלעדי לאספקת התשורות, לרבות כל הנוגע למועד האספקה בפועל, אופן האספקה ומידת ההתאמה בין תיאור התשורה במסגרת הקמפיין לבין התשורה בפועל. בכל מקרה של טענה ו/או תלונה בנוגע לאמור, תוכל ליצור קשר ישירות עם היוצר, באמצעות פרטיו המופיעים בדף הקמפיין באתר.

11. המוצרים/השירותים המופיעים באתר

1.11.  החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר.

2.11.  החברה מעמידה לרשות היוצרים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ושירותיהם, בשיטות מכירה שונות. בדף המכירה של כל מוצר מופיעים התנאים למכירתו כפי שנמסרו על ידי היוצר.

3.11.  תמונות המוצרים ו/או תיאורם באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים, לרבות מחיר המוצרים, נמסרים על-ידי היוצרים ובאחריותם.

4.11.  החברה אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת כולה על היוצר ועליו בלבד. החברה אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי היוצר, וממליצה לבדוק את טיב ואמינות היוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

5.11.  כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתו של היוצר בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאי היוצר, אך אינו חייב, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.


12. רכישת התשורה

1.12.  ככל שמדובר ברכישה קבוצתית, הרכישה על ידי משתמש הקצה תהיה כפופה, בין השאר, לקבלת הצעות לרכישת תשורות בכמות שלא תפחת מהכמות הכוללת המינימלית (יובהר כי יעד הגיוס הוא שקובע) שננקבה על ידי היוצר בדף הקמפיין.

2.12.  רכישת התשורה תקנה למשתמש הקצה שרכש את התשורה זכות חוזית מול היוצר שהציע את התשורה בלבד. בכל מקרה, לא תקנה הפעולה כאמור למשתמש הקצה כל זכות (חוזית אחרת) למול החברה.

3.12.  לצורך רכישת תשורות יפתח למשתמש חשבון באתר. החשבון ישמש גישה לרכישת התשורות, וכן לשירותים נוספים (כלל שיהיו) אשר יינתנו על ידי החברה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.12.  הזכויות שמקנה כל תשורה יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל תשורה, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בהצגת העסקה באתר במקומות השונים, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר, תכריע החברה בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב את משתמש הקצה.


13. תשלום

1.13.  המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע״מ על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

2.13.  קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

3.13.  חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברת סליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס אשראי מתאים שנמסר על ידי משתמש הקצה. בשורת החיוב יוצג התיאור "headstart.co.il". חיוב הלקוח יתבצע כאשר התקיימו התנאים לרכישה קבוצתית, ובפרט הגעה ליעד המכירה שהוצב ע״י יוצר הפרויקט. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, התשורה לא תסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 4.15 להלן. החברה תוציא לך קבלה בגין החיוב ואילו היוצר הינו האחראי להוצאת חשבונית בגין כל עסקת חיוב.

4.13.  החברה תהא רשאית, שלא לקבל סוג ו/או סוגים מסוימים של כרטיסי חיוב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה עליה להודיע על כך מראש.

14. העברת התשלום ליוצר

1.14 .החברה, כמו גם גופים שלישיים לרבות חברות כרטיסי האשראי וחברת הסליקה באינטרנט, גובים עמלות שינוקו מסכום הגיוס הכללי של יוצר פרויקט שהסתיים. העמלות משתנות מעת לעת וזכותה הבלעדית של החברה לשנות עמלות אלו ללא כל עדכון משתמשי קצה. מתווה העמלות העדכני יפורסם באתר החברה.

2.14 .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.14 לעיל, החברה תעביר 80% מכספי התומכים לידי היוצר בתוך עשרה (10) ימי עבודה מיום קבלת הכספים מחברת כרטיסי האשראי, ולא לפני ה-10 לחודש העוקב לסיום הפרויקט (לדוגמה - פרויקט שהסתיים בהצלחה במהלך חודש אוגוסט יקבל את הכסף הכי מוקדם ב-10 לספטמבר).

3.14 .את יתרת התשלום תעביר החברה לידי היוצר לאחר שישים (60) ימים מיום חיוב כרטיסי האשראי, יצוין כי עסקאות שיבוטלו ע"י תומכים יקוזזו מתוך יתרת תשלום זו.

4.14 .לשם העברת התשלום לפרויקט שסיים בהצלחה, על היזם למלא בלשונית "פרטי תשלום" בעמוד הפרויקט את הפרטים הרלוונטיים. פרטים שיגיעו לאחר ה-8 לחודש בו התשלום עתיד לעבור, ידחו לחודש העוקב לסיום הפרויקט כאמור.

5.14 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב העברת התשלום ו/או לבטל את הקמפיין בנסיבות המפורטות בסעיף 17 להלן.

15. אספקת המוצרים ו/או שירותים

1.15.  אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של התשורה לגבי המוצר/שירות באתר.

2.15.  אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי היוצרים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של התשורות לגבי המוצר/שירות באתר.

3.15.  בשום פנים ואופן אין לראות את החברה כאחראית על אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או על טיבם ו/או כל עניין הנוגע להם.

16. ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

1.16.  ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה לכתובת הדוא"ל info@headstart.co.il ויכלול את פרטי המציע כולל מספר תעודת זהות ואת מלוא פרטי ההזמנה.

2.16.  ההזמנה תבוטל בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ''א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

3.16.  באם הודעת הביטול התקבלה לאחר העברת התשלום ליוצר, ולאחר בירור האם עומדת למציע זכות ביטול כמפורט בסעיף זה, תעביר החברה את הפניה ליוצר ותפעל מולו לשם השבת הכספים המגיעים למציע מהיוצר ואולם מובהר כי האחריות להשבת הכספים במקרה כאמור חלה על היוצר עצמו בלבד.

4.16.  ככל וביטול הזמנה מביא לאי עמידת הפרויקט בתנאי הסף, תעמוד לחברה הזכות לסיים את הקמפיין, מבלי שעמד בתנאי הסף, וליוצר לא תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי החברה ו/או משתמש הקצה בגין האמור.

5.16.  במקרים הבאים, לא תעמוד לזכותו של משתמש קצה זכות הביטול -

1.5.16. "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן;

2.5.16. מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה-1995; (להלן: "חוק המחשבים")

3.5.16. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

6.16.  לעניין דמי ביטול ההזמנה, בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בתשורה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, לאחר קבלת בקשת ביטול ההזמנה ואישור הבקשה כאמור, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין התשורה בניכוי דמי ביטול בשיעור של %5 מסכום העסקה או 100 ,₪ לפי הנמוך; מובהר כי יחול חיוב מלא בגין המשלוח.

7.16.  דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי היוצר או על ידי החברה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו, החברה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר, תתבקש להעמיד את המוצר לרשות היוצר ולהודיע לו על כך.

8.16.  יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת התשורה בלבד, אך לא לביטול הצעת קמפיין למימון ומכירת מוצרים ו/או שירותים ע"י היוצר. במקרה שכזה, על החברה לא תחול כל אחריות בגין ביטול עסקת המכירה, וכל האחריות להשבת הכספים, לרבות כל פיצוי הקבוע בכל חוק, אל התומכים יושת על היוצר בלבד. לא תהיה למשתמש הקצה כל דרישה ו/או תביעה כנגד או אל החברה במקרה של ביטול ו/או אי קיום העסקה ע"י היוצר וכל תביעותיו של התומך ו/או המציע יופנו כלפי היוצר בלבד. יובהר כי במקרה של ביטול העסקה ע״י היוצר, יחוייב היוצר בסך של 500 ש״ח או 3% מסך יעד הגיוס לקמפיין, על פי הגבוה מביניהם.

17. ביטול עסקה על ידי החברה

החברה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, וללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1.17 .אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

2.17 .אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

3.17 .במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

4.17 .במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים של היוצר / משתמש הקצה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

5.17 .בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

6.17 .החברה רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.


אחריות

18. היעדר אחריות

1.18.  משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בכל עניין הנובע משימושו באתר.

2.18.  החברה, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים וכל הבא מטעמם אינם מצהירים ו/או מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצר אשר הובטח כי יסופק באמצעות האתר.

3.18.  הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס "IS AS" ו- "AS AVILABLE". החברה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומז, לרבות אי הפרת זכויות קניניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.

4.18.  החברה אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש ו/או שרכשת באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, לאספקתם, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

5.18.  המוצרים ו/או השירותים באתר מוצגים באחריות היוצרים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, עידוד לתמיכה בהם וכיו״ב.

6.18.  החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין בכל אחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך בקמפיין למימון פרויקט ו/או תמיכתך בפרויקט לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע כל פעולה באתר.

7.18.  החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי הקצה באתר ו/או כל צד שלישי העושה שימוש באתר.

8.18.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית, בגין כל נזק לרבות נזק עתידי ו/או פוטנציאל אשר נגרם למשתמש הקצה ו/או לצדדים שלישיים עקב שימוש באתר.


19. הגבלת אחריות

1.19.  בשום מקרה, החברה לא תשא באחריות ו/או חבות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או בכל הפסד הנובע ו/או קשור להוראות הסכם זה.

2.19.  בשום מקרה לא תהא חבותה ואחריותה של החברה, בשל הצעה למימון פרויקט ו/או בקשר אליו, לרבות קנייתם של מוצרים ו/או שירותים הנובעים בכך, גבוהה מהסך ששולם על ידי משתמש הקצה בגין אותה פעילות ו/או קמפיין.

20. שיפוי ושחרור

1.20.  משתמש הקצה מסכים בזאת לשפות ולפצות את החברה ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ומי מטעמם בעקבות כל תביעה ו/או דרישה, לרבות אך לא רק בגין הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

2.20.  משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם היוצר ועם משתמשים אחרים באתר.

3.20.  משתמש הקצה פוטר באופן מלא את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של היוצר, לכל פעולה של היוצר, לרבות כשל של היוצר לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של היוצר לקיים את תנאי המכירה ואספקת המוצר ו/או השירותים, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

21. אחריות היוצר

1.21.  היוצר הנו האחראי הבלעדי לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה ו/או לכל גוף שלישי, בהקשר מימוש התשורה ו/או אי מימושה עקב מעשה או מחדל של היוצר ו/או בקשר עם המוצרים/השירותים נשוא התשורה.

2.21.  היוצר פוטר בפטור מלא ומוחלט את החברה, מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ומי מטעמה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, נזק, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

מדיניות וקניין רוחני

22. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

1.22.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינויים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.

2.22.  במידה והחברה תערוך שינויים משמעותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, החברה תודיע על כך על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר / אמצעי תקשורת אחרים.

3.22.  כל שינוי משמעותי בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יחול החל ממועד פרסום ההודעה באתר / אמצעי תקשורת אחרים, ובתנאי ששינויים אלו לא יחולו על שוברים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.

4.22.  השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה יחשב כהסכמה וקבלה של השינויים האמורים.

5.22.  אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מעודכן בשינויים בהם.

23. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

1.23.  האתר על כל מרכיביו הנו הקניין הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים והוא יהיה האחראי הבלעדי להפרות כאמור.

2.23.  ״הד סטארט״ וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה ״הד סטארט״, בין שמדובר בסימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר בסימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של החברה בע״מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות לה. כל סימני המסחר האחרים המופיעים באתר הנם קניינם של בעליהם החוקיים.

3.23.  האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה צלילים ועוד. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מהחברה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכות מכל סוג באמצעות הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מהחברה (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של החברה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של החברה.

4.23.  משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload) יפרסם או יציג ו/או יעמיד קישור בדרך כלשהי באתר, חומר המוגן בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך לרבות נזק פוטנציאל ו/או עתידי.

5.23.  על ידי הצגת חומר בפומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לחברה זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור.

6.23.  משתמש הקצה מתיר גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לחברה את הזכות לערוך, לשכפל, להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו.

7.23.  האמור בסעיף זה יחול לטובתה של החברה וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל זה למטרה יחידה שהינה לפרסם ולשווק את הפרויקטים ללא קבלת אישור מהיזמים, אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בקניין הרוחני של היזמים.

8.23.  על אף האמור לעיל, מרגע והעלה משתמש קצה חומר אל אתר החברה ומתנהל בו פרויקט פעיל, הוא אינו מורשה להעביר חומרים אלו לידי אתרים אחרים העוסקים בגיוס הון מקהל. איסור חשיפת חומר לאתרי גיוס מקהל אחרים חל גם על כל התקשרות שנעשתה בין משתמש הקצה אל החברה או כל מי מטעמה לרבות עצות, שיטות, וסודות מסחריים של החברה הנוגעים לגיוס הון מקהל.

24. פרטיות

1.24.  משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, תגובות, שירות לוח המודעות, ו/או כל תשתיות הודעות והתכתובות באתר הם פומביים ואינם מהווים התכתבות פרטית, ולכן צדדים שלישיים רשאים לקרוא את התכתובות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו.

2.24.  החברה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ו/או פורום ולכן לחברה אין כל יד ורגל והיא נקייה מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות.

3.24.  כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בעמודי התגובות, על לוחות המודעות בבלוגים, או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

4.24. למידע נוסף בנוגע למדיניות הפרטיות באתר הנך מוזמן לעיין בדף מדיניות הפרטיות.


25. הענקת רישיון

1.25.  על ידי כל פרסום אשר משתמש הקצה מבצע באתר או באמצעותו, יהא משתמש הקצה, כמי שנתן לחברה רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את הפרסום לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

שונות

26.  זכותה של החברה לקבל סעד ו/או תרופה על פי תנאי הסכם זה לא תגרע מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה המגיעים לה על פי כל דין.

27.  מסמך זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

28.  כל ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי מסמך זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

29.  הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל-אביב המוסמך לפי העניין.

30.  אי תקפות של אחד או יותר מתנאי מסמך זה לא תשפיע על תקפות מסמך זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאכוף יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.  

רק רצינו לעדכן אתכם
שבשביל חוויה באמת מושלמת, עדיף לגלוש דרך דפדפן כרום, בואו לראות בעצמכם.